top of page

קורס מסע של התעוררות / פילוסופיה מעשיתמי אני בעצם?

מה הייעוד שלי?

האם יש לנו באמת חופש בחירה?

איך אני יכול להניע שינוי חיובי בקהילה?

כולם שואלים שאלות כאלה?


bottom of page